Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tài chính quốc tế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
====Tín dụng thương mại====
;Khái niệm tín dụng thương mại
Tín dụng thương mại là các khoản vay mượn do các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của hai nước cung cấp cho nhau do mua bán hàng của nhau. Hình thức tín dụng này, sự vận động của tín dụng gắn liền với sự vận động của hàng hóa, tức là quá trình vay mượn xảy ra song song với quá trình mua bán.
Tín dụng thuơng mại là hinhhf thức tín dụng quan hệ trực tiếp giửa
;Các hình thức của tín dụng thương mại
*Tín dụng cấp cho người nhập khẩu;
*Tín dụng bằngcấp hàngcho hóangười xuất khẩu.
 
====Tín dụng ngân hàng====
;Khái niệm tín dụng ngân hàng