Khác biệt giữa các bản “Vương Tư Chính”

n
Năm thứ 14 (548), được bái làm Đại tướng quân. Tướng Đông Ngụy là bọn [[Thái úy]] [[Cao Nhạc]], [[Hành đài]] [[Mộ Dung Thiệu Tông]], [[Nghi đồng]] [[Lưu Phong Sanh]] soái 10 vạn bộ kỵ tiến đánh thành Trường Xã thuộc Toánh Xuyên. Tư Chánh mệnh cho cuốn cờ im trống, ra vẻ trong thành không có phòng bị. Cao Nhạc tấn công mãnh liệt, bị ông đánh bại. Nhạc bèn ở ngoài thành cho dựng doanh lũy, tìm chỗ đất cao mà đắp núi đất, tính đến việc vây đánh lâu dài. Nhạc còn ở trên núi đất chế tạo các thứ phi thê, hỏa xa, đêm ngày tấn công. Tư Chánh làm ra đạn lửa, lựa chiều gió bắn lên núi đất, còn dùng tên lửa mà bắn, thiêu hủy tất cả công cụ của Nhạc; rồi tuyển dũng sĩ vượt thành ra đánh, quân Đông Ngụy bỏ núi đất mà trốn. Ông chiếm được cả 2 núi đất của họ, đặt lầu xây tường để giúp việc phòng ngự.
 
Đại tướng quân [[Cao Trừng]] nhà Đông Ngụy phái thêm quân đến tăng viện, ngăn nước sông Vị rót vào thành. Tuy sóng lớn hay phá vỡ đập, nhưng thành bị vây lâu ngày, nhiều chỗ cũng bị hư hại. Nhạc thúc quân tấn công, Tư Chánh cũng xông pha tên đạn, đồng cam cộng khổ với tướng sĩ. Nhạc tu sửa đập, làm các thứ rồng sắt, tạp thú trấn yểm thủy thần. Đập hoàn thành, nước đổ về, trong thành ngập cao, phải treo nồi mà nấu ăn, sức lực kiệt quệ. Quân Đông Ngụy thừa thế tấn công, Tư Chánh chỉ huy tướng sĩ ra sức chống trả. Trong khi đó, cứu binh Tây Ngụy do [[Triệu Quý]] soái lĩnh lại dừng ở Nhương Thành <ref>Nay là huyện [[Đăng (huyện)|Đăng]], [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]]</ref>.
 
Tướng Đông Ngụy là bọn Mộ Dung Thiệu Tông, Lưu Phong Sanh, Mộ Dung Vĩnh Trân đến đánh thành, ngồi trên thuyền lầu quan sát bên trong thành, lệnh cho thiện xạ rót tên vào thành. Chợt có 1 cơn gió lớn thổi thuyền đến dưới thành, tướng sĩ Tây Ngụy tung móc dài kéo thuyền, đồng thời cung nỏ bắn ra ào ào. Mộ Dung Thiệu Tông thấy gấp, đâm đầu xuống nước chết đuối. Lưu Phong Sanh trèo lên núi đất, trúng tên mà chết, Mộ Dung Vĩnh Trân bị bắt chém. Tư Chánh cho tìm thây của bọn Thiệu Tông, mai táng theo lễ.
 
Cao Nhạc mất hết ý chí, không dám bức thành nữa. Cao Trừng nghe tin, soái 10 vạn bộ kỵ đến đánh, tự mình chỉ đạo việc sửa chữa đập đất, đồn nước đánh thành. Khi ấy gió tây nổi lên, sức nước Hoàng Hà hợp với sức gió phá tan tường thành phía bắc, quân Đông Ngụy thừa thế xông vào. Cao Trừng cáo với người trong thành: “''Vương đại tướng quân nếu còn sống thì được phong hầu. Nếu có tổn thương gì, người ở bên cạnh đều bị chém.''” Tư Chánh biết là không xong, soái tả hữu lên ở núi đất, rồi ngước lên trời mà khóc, mọi người đều khóc theo. Ông quay mặt về phía tây, muốn tự sát, đô đốc Lạc Huấn ra sức ngăn trở. Cao Trừng phái Thông trực tán kị thường thị Triệu Ngạn Thâm cầm quạt lông trắng <ref>Nguyên văn: '''Bạch vũ phiến''', gọi đầy đủ là '''Bạch sắc vũ mao phiến''', là vật mà tướng soái cổ đại dùng chỉ huy khi tác chiến, có thể thay mặt tướng soái</ref> đến núi đất đón Tư Chánh.