Khác biệt giữa các bản “Bách gia tính”

n (→‎Danh sách cụ thể: replaced: → using AWB)
! 晁 ([[Triều (họ)|Triều]]) 勾 ([[Câu (họ)|Câu]]) 敖 ([[Ngao (họ)|Ngao]]) 融 ([[Dung (họ)|Dung]]) !! !! 领,冷 ([[Lãnh (họ)|Lãnh]]) 訾 ([[Tí (họ)|Tí]]) 辛 ([[Tân (họ)|Tân]]) 闞 ([[Khám (họ)|Khám]]) !! !! 那 ([[Na (họ)|Na]]) 簡 ([[Giản (họ)|Giản]]) 饒 ([[Nhiêu (họ)|Nhiêu]]) 空 ([[Không (họ)|Không]])
|-
! 曾 ([[Tăng (họ)|Tăng]]) 毋 ([[Vô (họ)|Vô]]) 沙 ([[Sa (họ)|Sa]]) 乜 ([[Mã (họ)|Mã]])
|
! 養 ([[Dưỡng (họ)|Dưỡng]]) 鞠 ([[Cúc (họ người)|Cúc]]) 須 ([[Tu (họ)|Tu]]) 豐 ([[Phong (họ)|Phong]]) !! !! 巢 ([[Sào (họ)|Sào]]) 關 ([[Quan (họ)|Quan]]) 蒯 ([[Khoái (họ)|Khoái]]) 相 ([[Tương (họ)|Tương]]) !! !! 查 ([[Tra (họ)|Tra]]) 后 ([[Hậu (họ)|Hậu]]) 荆 ([[Kinh (họ)|Kinh]]) 紅 ([[Hồng (họ)|Hồng]])
! 岳 ([[Nhạc (họ)|Nhạc]]) 帅 ([[Súy (họ)|Súy]]) 緱 ([[Câu (họ)|Câu]]) 亢 ([[Kháng (họ)|Kháng]]) !! !! 况 ([[Huống (họ)|Huống]]) 後 ([[Hậu (họ)|Hậu]]) 有 ([[Hữu (họ)|Hữu]]) 琴 ([[Cầm (họ)|Cầm]]) !! !! 梁丘 ([[Lương Khâu]]) 左丘 ([[Tả Khâu]]) !! !! 東門 ([[Đông Môn (họ)|Đông Môn]]) 西門 ([[Tây Môn (họ)|Tây Môn]])
|-
! 商 ([[Thương (họ)|Thương]]) 牟 ([[MưuMâu (họ)|MưuMâu]]) 佘 ([[Xà (họ)|Xà]]) 佴 ([[Nại (họ)|Nại]]) !! !! 伯 ([[Bá (họ)|Bá]]) 賞 ([[Thưởng (họ)|Thưởng]]) 南宫 ([[Nam Cung (họ)|Nam Cung]]) !! !! 墨 ([[Mặc (họ)|Mặc]]) 哈 ([[Ha (họ)|Ha]]) 譙 ([[Tiều (họ)|Tiều]]) 笪 ([[Đát (họ)|Đát]]) !! !! 年 ([[Niên (họ)|Niên]]) 愛 ([[Ái (họ)|Ái]]) 陽 ([[Dương (họ)|Dương]]) 佟 ([[Đồng (họ)|Đồng]])
|-
| ||
351

lần sửa đổi