Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

Thêm tính chất của số 1.
(Thêm tính chất của số 1.)
* <math>\sqrt[a]{1} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 0</math>.
* <math>1^a = 1</math> với mọi <math>a</math>.
*1 là số khởi đầu của mọi phép tính
 
== Trong hóa học ==