Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| vị trí 7 = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| chức vụ 7 = Chủ nhiệm [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]]
| bắt đầu 7 = 1958[[1960]]
| kết thúc 7 = [[28 tháng 1]] năm 1965[[1965ư]]
| tiền nhiệm 7 = [[Trường Chinh]]
| kế nhiệm 7 = [[Nguyễn Côn]]
| địa hạt 7 = [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]