Khác biệt giữa các bản “Người hóa thú (truyện)”

n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
! scope="col" | #
! scope="col" | Nhan đề gốc
!Nhan đề tiếng Việt
! scope="col" | Xuất bản lần đầu
! scope="col" | ISBN
!Nhân vật dẫn chuyện
|-
|1||''[[The Invasion (novel)|The Invasion]]''||June 1996||{{ISBN|0-590-62977-8}}||
|Cuộc xâm lược||June 1996||{{ISBN|0-590-62977-8}}||
|Jake
|-
|2||''[[The Visitor (novel)|The Visitor]]''||June 1996||{{ISBN|0-590-62978-6}}||
|Vị khách||June 1996||{{ISBN|0-590-62978-6}}||
|Rachel
|-
|3||''[[The Encounter (novel)|The Encounter]]''||August 1996||{{ISBN|0-590-62979-4}}||
|Cuộc đối đầu||August 1996||{{ISBN|0-590-62979-4}}||
|Tobias
|-
|4||''[[The Message (novel)|The Message]]''||October 1996||{{ISBN|0-590-62980-8}}||
|Thông điệp||October 1996||{{ISBN|0-590-62980-8}}||
|Cassie
|-
|5||''[[The Predator (novel)|The Predator]]''||December 1996||{{ISBN|0-590-62981-6}}||
|Thú săn mồi||December 1996||{{ISBN|0-590-62981-6}}||
|Marco
|-
|6||''[[The Capture (novel)|The Capture]]''||February 1997||{{ISBN|0-590-62982-4}}||
|Tù nhân||February 1997||{{ISBN|0-590-62982-4}}||
|Jake
|-
|7||''[[The Stranger (Applegate novel)|The Stranger]]''||April 1997||{{ISBN|0-590-99726-2}}||
|Người lạ||April 1997||{{ISBN|0-590-99726-2}}||
|Rachel
|-
|8||''[[The Alien (novel)|The Alien]]''||July 1997||{{ISBN|0-590-99728-9}}||
|Kẻ ngoại tộc||July 1997||{{ISBN|0-590-99728-9}}||
|Ax
|-
|9||''[[The_Secret_(K._A._Applegate_novel)|The Secret]]''||August 1997||{{ISBN|0-590-99729-7}}||
|Bí mật||August 1997||{{ISBN|0-590-99729-7}}||
|Cassie
|-
|10||''[[The Android (novel)|The Android]]''||August 1997||{{ISBN|0-590-99730-0}}||
|Người máy||August 1997||{{ISBN|0-590-99730-0}}||
|Marco
|-
|11||''[[The Forgotten (Applegate_novel)|The Forgotten]]''||September 1997||{{ISBN|0-590-99732-7}}||
| ||September 1997||{{ISBN|0-590-99732-7}}||
|Jake
|-
|12||''[[The Reaction (novel)|The Reaction]]''||October 1997||{{ISBN|0-590-99734-3}}||
| ||October 1997||{{ISBN|0-590-99734-3}}||
|Rachel
|-
|13||''[[The Change (novel)|The Change]]''||November 1997||{{ISBN|0-590-49418-X}}||
| ||November 1997||{{ISBN|0-590-49418-X}}||
|Tobias
|-
|14||''[[The Unknown (novel)|The Unknown]]''||January 1998||{{ISBN|0-590-49423-6}}||
| ||January 1998||{{ISBN|0-590-49423-6}}||
|Cassie
|-
|15||''[[The Escape (Applegate novel)|The Escape]]''||January 1998||{{ISBN|0-590-49424-4}}||
| ||January 1998||{{ISBN|0-590-49424-4}}||
|Marco
|-
|16||''[[The Warning (novel)|The Warning]]''||March 1998||{{ISBN|0-590-49430-9}}||
| ||March 1998||{{ISBN|0-590-49430-9}}||
|Jake
|-
|17||''[[The Underground (novel)|The Underground]]''||April 1998||{{ISBN|0-590-49436-8}}||
| ||April 1998||{{ISBN|0-590-49436-8}}||
|Rachel
|-
|18||''[[The Decision (novel)|The Decision]]''||May 1998||{{ISBN|0-590-49441-4}}||
| ||May 1998||{{ISBN|0-590-49441-4}}||
|Ax
|-
|19||''[[The Departure (novel)|The Departure]]''||July 1998||{{ISBN|0-590-49451-1}}||
| ||July 1998||{{ISBN|0-590-49451-1}}||
|Cassie (some chapters by Jake)
|-
|20||''[[The Discovery (novel)|The Discovery]]''||August 1998||{{ISBN|0-590-49637-9}}||
| ||August 1998||{{ISBN|0-590-49637-9}}||
|Marco
|-
|21||''[[The Threat (novel)|The Threat]]''||August 1998||{{ISBN|0-590-76254-0}}||
| ||August 1998||{{ISBN|0-590-76254-0}}||
|Jake
|-
|22||''[[The Solution (novel)|The Solution]]''||September 1998||{{ISBN|0-590-76255-9}}||
| ||September 1998||{{ISBN|0-590-76255-9}}||
|Rachel
|-
|23||''[[The Pretender (novel)|The Pretender]]''||November 1998||{{ISBN|0-590-76256-7}}||
| ||November 1998||{{ISBN|0-590-76256-7}}||
|Tobias
|-
|24||''[[The Suspicion (novel)|The Suspicion]]''||December 1998||{{ISBN|0-590-76257-5}}||
| ||December 1998||{{ISBN|0-590-76257-5}}||
|Cassie
|-
|25||''[[The Extreme (novel)|The Extreme]]''||January 1999||{{ISBN|0-590-76258-3}}||Jeffrey Zeuhlke
| ||January 1999||{{ISBN|0-590-76258-3}}||Jeffrey Zeuhlke
|Marco
|-
|26||''[[The Attack (novel)|The Attack]]''||February 1999||{{ISBN|0-590-76259-1}}||
| ||February 1999||{{ISBN|0-590-76259-1}}||
|Jake
|-
|27||''[[The Exposed (novel)|The Exposed]]''||March 1999||{{ISBN|0-590-76260-5}}||Laura Battyanyi-Weiss
| ||March 1999||{{ISBN|0-590-76260-5}}||Laura Battyanyi-Weiss
|Rachel
|-
|28||''[[The Experiment (novel)|The Experiment]]''||March 1999||{{ISBN|0-590-76261-3}}||Amy Garvey
| ||March 1999||{{ISBN|0-590-76261-3}}||Amy Garvey
|Ax
|-
|29||''[[The Sickness (novel)|The Sickness]]''||May 1999||{{ISBN|0-590-76262-1}}||[[Melinda Metz]]
| ||May 1999||{{ISBN|0-590-76262-1}}||[[Melinda Metz]]
|Cassie
|-
|30||''[[The Reunion (novel)|The Reunion]]''||June 1999||{{ISBN|0-590-76263-X}}||Elise Donner
| ||June 1999||{{ISBN|0-590-76263-X}}||Elise Donner
|Marco
|-
|31||''[[The Conspiracy (novel)|The Conspiracy]]''||July 1999||{{ISBN|0-439-07031-7}}||Laura Battyanyi-Weiss
| ||July 1999||{{ISBN|0-439-07031-7}}||Laura Battyanyi-Weiss
|Jake
|-
|32||''[[The Separation (Applegate novel)|The Separation]]''||July 1999||{{ISBN|0-439-07032-5}}||
| ||July 1999||{{ISBN|0-439-07032-5}}||
|Rachel
|-
|33||''[[The Illusion (novel)|The Illusion]]''||August 1999||{{ISBN|0-439-07033-3}}||Ellen Geroux
| ||August 1999||{{ISBN|0-439-07033-3}}||Ellen Geroux
|Tobias
|-
|34||''[[The Prophecy (Applegate_novel)|The Prophecy]]''||September 1999||{{ISBN|0-439-07034-1}}||[[Melinda Metz]]
| ||September 1999||{{ISBN|0-439-07034-1}}||[[Melinda Metz]]
|Cassie/Aldrea
|-
|35||''[[The Proposal (novel)|The Proposal]]''||October 1999||{{ISBN|0-439-07035-X}}||Jeffrey Zeuhlke
| ||October 1999||{{ISBN|0-439-07035-X}}||Jeffrey Zeuhlke
|Marco
|-
|36||''[[The Mutation (novel)|The Mutation]]''||November 1999||{{ISBN|0-439-10675-3}}||Erica Bobone
| ||November 1999||{{ISBN|0-439-10675-3}}||Erica Bobone
|Jake
|-
|37||''[[The Weakness (novel)|The Weakness]]''||December 1999||{{ISBN|0-439-10676-1}}||Elise Smith
| ||December 1999||{{ISBN|0-439-10676-1}}||Elise Smith
|Rachel
|-
|38||''[[The Arrival (novel)|The Arrival]]''||January 2000||{{ISBN|0-439-10677-X}}||Kimberly Morris
| ||January 2000||{{ISBN|0-439-10677-X}}||Kimberly Morris
|Ax
|-
|39||''[[The Hidden (novel)|The Hidden]]''||February 2000||{{ISBN|0-439-10678-8}}||Laura Battyanyi-Weiss
| ||February 2000||{{ISBN|0-439-10678-8}}||Laura Battyanyi-Weiss
|Cassie
|-
|40||''[[The Other (Applegate_novel)|The Other]]''||March 2000||{{ISBN|0-439-10679-6}}||Gina Gascone
| ||March 2000||{{ISBN|0-439-10679-6}}||Gina Gascone
|Marco
|-
|41||''[[The Familiar (novel)|The Familiar]]''||April 2000||{{ISBN|0-439-11515-9}}||Ellen Geroux
| ||April 2000||{{ISBN|0-439-11515-9}}||Ellen Geroux
|Jake
|-
|42||''[[The Journey (Applegate novel)|The Journey]]''||May 2000||{{ISBN|0-439-11516-7}}||Emily Costello
| ||May 2000||{{ISBN|0-439-11516-7}}||Emily Costello
|Rachel (some chapters by Marco)
|-
|43||''[[The Test (Applegate_novel)|The Test]]''||June 2000||{{ISBN|0-439-11517-5}}||Ellen Geroux
| ||June 2000||{{ISBN|0-439-11517-5}}||Ellen Geroux
|Tobias
|-
|44||''[[The Unexpected (novel)|The Unexpected]]''||July 2000||{{ISBN|0-439-11518-3}}||Lisa Harkrader
| ||July 2000||{{ISBN|0-439-11518-3}}||Lisa Harkrader
|Cassie
|-
|45||''[[The Revelation (novel)|The Revelation]]''||August 2000||{{ISBN|0-439-11519-1}}||Ellen Geroux
| ||August 2000||{{ISBN|0-439-11519-1}}||Ellen Geroux
|Marco
|-
|46||''[[The Deception (novel)|The Deception]]''||September 2000||{{ISBN|0-439-11520-5}}||Elise Donner
| ||September 2000||{{ISBN|0-439-11520-5}}||Elise Donner
|Ax
|-
|47||''[[The Resistance (Applegate novel)|The Resistance]]''||October 2000||{{ISBN|0-439-11521-3}}||Ellen Geroux
| ||October 2000||{{ISBN|0-439-11521-3}}||Ellen Geroux
|Jake/Isaiah Fitzhenry, in the Civil War
|-
|48||''[[The Return (Applegate novel)|The Return]]''||November 2000||{{ISBN|0-439-11522-1}}||Kimberly Morris
| ||November 2000||{{ISBN|0-439-11522-1}}||Kimberly Morris
|Rachel
|-
|49||''[[The Diversion (novel)|The Diversion]]''||December 2000||{{ISBN|0-439-11523-X}}||Lisa Harkrader
| ||December 2000||{{ISBN|0-439-11523-X}}||Lisa Harkrader
|Tobias
|-
|50||''[[The Ultimate (novel)|The Ultimate]]''||January 2001||{{ISBN|0-439-11524-8}}||Kimberly Morris
| ||January 2001||{{ISBN|0-439-11524-8}}||Kimberly Morris
|Cassie
|-
|51||''[[The Absolute (novel)|The Absolute]]''||February 2001||{{ISBN|0-439-11525-6}}||Lisa Harkrader
| ||February 2001||{{ISBN|0-439-11525-6}}||Lisa Harkrader
|Marco
|-
|52||''[[The Sacrifice (Applegate novel)|The Sacrifice]]''||March 2001||{{ISBN|0-7569-2297-6}}||Kimberly Morris
| ||March 2001||{{ISBN|0-7569-2297-6}}||Kimberly Morris
|Ax
|-
|53||''[[The Answer (novel)|The Answer]]''||April 2001||{{ISBN|0-439-11527-2}}||
| ||April 2001||{{ISBN|0-439-11527-2}}||
|Jake
|-
|54||''[[The Beginning (novel)|The Beginning]]''||May 2001||{{ISBN|0-439-11528-0}}||
| ||May 2001||{{ISBN|0-439-11528-0}}||
|Everyone
|}