Khác biệt giữa các bản “Korinthos”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{chuyển hướng tới đây|Cô-rinh-tô|Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô| hai bức thư của sứ đồ Phaolô}}
{{Infobox Greek Dimos
|name = Korinthos