Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

# <div id="PROC">'''Thủ tục''' (''subroutine'') dùng để mô tả các [[chương trình con]] được thi hành và không có giá trị trả về.</div>
 
Tuy nhiên, trong nhiều ngôn ngữ khác như C chẳng hạn thì không có sự phân biệt này và chỉ có một khái niệm hàm. Để mô tả các hàm không trả về giá trị (tương đương với khái niệm thủ tục) thì người ta có thể gán cho kiểu dữ liệu của hàm đó là <code>void</code>.
 
Lưu ý: trong các ngôn ngữ [[lập trình hướng đối tượng|hướng đối tượng]], mỗi một đối tượng hay một thực thể (''instance''), tùy theo quan điểm, có thể được xem là một [[chương trình con]] hay một biến vì bản thân nội tại của thực thể đó có chứa các phương thức và cả các dữ liệu có thể trả lời cho các lệnh gọi từ bên ngoài.
2

lần sửa đổi