Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
3. Ý nghĩa của vốn điều lệ:
 
- Là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;
 
- Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
Người dùng vô danh