Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|-
|<center> 12
|<center> [[Nguyễn Văn Minh (trung tướng VNCH)|Nguyễn Văn Minh]]<br>''Võ bị Đà Lạt K4
|<center> Thiếu tướng<br>(1968)<br>Trung tướng<br>(1972)
|<center> 2/1971-10/1973