Khác biệt giữa các bản “Quan nữ tử”

n
Từ thời Ung Chính, triều Thanh mới bắt đầu xuất hiện danh vị này dùng để gọi các Thị nữ được sủng hạnh nhưng chưa phong làm tần phi, hoặc là phi tần bị giáng cấp (như [[Mân Quý phi]] của [[Hàm Phong Đế]]). Cá biệt Ung Chính Đế có ba vị hậu cung được sủng hạnh nhưng không được gia ân, là [[Vân Huệ]] (雲惠), [[Lan Anh (nhà Thanh)|Lan Anh]] (蘭英) cùng [[Cát Quan]] (吉官). Ghi chép về phân bố Cung nữ tử cho thấy tuy cả 3 người này đều có Cung nữ tử được phái đến hầu hạ nhưng không được xem là phi tần. Mãi khi [[Càn Long Đế]] lên ngôi, phong Lan Anh làm ''Lan Đáp ứng'' (蘭答應), Cát Quan làm ''Cát Thường tại'' (吉常在)<ref>《宮內等處女子嬤嬤媽媽裡食肉底賬》: 皇太后官女子十二人、貴妃官女子四人、齊妃官女子六人……安貴人官女子四人、李貴人官女子四人、海貴人官女子一人、李常在官女子三人、馬常在官女子二人、吉常在官女子二人、蘭答應官女子二人、春常在官女子一人。</ref>.
 
Quan nữ tử cùng Cung nữ tử cũng được dùng để chỉ các Thị nữ và Thị thiếp của các Hoàng tử khi chưa phong phủ, hoặc các cung nữ theo hoàngHoàng tử ra phong phủ (ví dụ [[Tề phi]] Lý thị của [[Ung Chính Đế]]). Thời điểm Càn Long Đế trước khi đăng cơ đã làm vài Quan nữ tử có thai, sau khi đăng cơ cũng không thấy đề cập<ref>《宮內等處添減女子嫫嫫媽媽裡底帳》雍正九年四月二十日總管王朝卿等差司房太監盧玉堂傳說,四阿哥下官女子一人遇喜,每人外添肉一斤,姥姥一人每日添肉一斤。雍正十一年十二月初五日,蘇培盛等差司房太監張福壽傳說,寶親王下官女子一人遇喜,添守月姥姥兩人。</ref>. Thị thiếp của Hoàng tử, dưới hàng [[Trắc Phúc tấn]] thì phân biệt có 3 cách gọi, Quan nữ tử cùng [''Cách cách''; 格格] và [''Sử nữ''; 使女]. Cách gọi có khác nhau, song Cách cách và Sử nữ nhưng đều như Quan nữ tử chỉ là Thị thiếp danh phận thấp, không được xem là vợ lẽ chính thức, họ chỉ được đãi ngộ tốt hơn bình thường là có nha đầu thị nữ hầu hạ. Ví dụ điển hình có [[Như cách cách]] (如格格) của Hoàng ngũ tử [[Vĩnh Kỳ]], qua đời liền theo ý chỉ của Càn Long Đế an táng theo lễ Thị tỳ như bình thường, bất chấp có người xin làm lễ theo danh phận Trắc Phúc tấn<ref>《阿哥使女丧仪用银》:如格格於本年三月初九日辰时故,交钦天监择得本日戌时入棺吉,十三日起送吉等语。所用棺内围缎并棺套座罩床桌套等项俱照侧福金例,议用红色缎,动用官房库银一千两办理等。因於本月初十日具奏,奉旨著照阿哥使女分例办,随在阿哥一处安放⋯⋯於十四日随在阿哥金棺后送至静安庄,安放在阿哥金棺西边稍后。每逢上坟日期,议在阿哥分例内分给克食饭菜饽饽桌一张。</ref>.
 
Tuy địa vị Quan nữ tử không cao, song đến một loại [[hoạn quan]] như Tổng quản Thái giám, cũng phải quỳ lạy các Quan nữ tử<ref>雍正十三年一月諭旨:「設總管太監等自行見阿哥等,必當拜跪請安,阿哥等賜坐,必當席地而坐。即內宮之宮眷,雖答應之微,爾總管不可不跪拜也。阿哥之家眷,雖宮女子之微,爾總管不可不跪拜也。」</ref>.