Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 27.75.17.234 (thảo luận): Xóa chèn link wp. (TW)
(Thêm liên kết, định dạng lại cho đẹp)
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 27.75.17.234 (thảo luận): Xóa chèn link wp. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
|versions = See [[#Versions|§ Versions]]
}}
'''C#''' (đọc là '''"C thăng"''' hay '''"C sharp"''' ''("xi-sáp")'') là một [[ngôn ngữ lập trình]] [[lập trình hướng đối tượng|hướng đối tượng]] được phát triển bởi [[Microsoft]], là phần khởi đầu cho kế hoạch [[.NET]] của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo [[ECMA]] là '''C#''', chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên [[C++]] và [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]]. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa [[C++]], [[Visual Basic]], [[Delphi (ngôn ngữ lập trình)|Delphi]] và [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]].
 
'''C#''' được thiết kế chủ yếu bởi [[Anders Hejlsberg]] kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm [[Turbo Pascal]], [[Delphi (ngôn ngữ lập trình)|Delphi]], J++, [https://yinyangit.wordpress.com/2012/03/08/wcf-mot-so-khai-niem-co-ban/ WFC].
 
== Mục tiêu của việc phát triển C# ==
 
== Đặc điểm ngôn ngữ ==
'''C#''', theo một hướng nào đó, là ngôn ngữ lập trình phản ánh trực tiếp nhất đến [[.NET Framework]] mà tất cả các chương trình.NET chạy, và nó phụ thuộc mạnh mẽ vào framework này. Mọi dữ liệu cơ sở đều là đối tượng, được cấp phát và hủy bỏ bởi trình dọn rác Garbage-Collector (GC), và nhiều kiểu trừu tượng khác chẳng hạn như class, delegate, interface, exception... phản ánh rõ ràng những đặc trưng của.NET runtime.
 
So sánh với C và C++, ngôn ngữ này bị giới hạn và được nâng cao ở một vài đặc điểm nào đó, nhưng không bao gồm các giới hạn sau đây:
* Các đối tượng không thể được giải phóng tường minh.
* Chỉ có đơn kế thừa, nhưng có thể cài đặt nhiều <code>interface</code> trừu tượng (abstract interfaces). Chức năng này làm đơn giản hóa sự thực thi của thời gian thực thi.
*''' C#''' thì an-toàn-kiểu (''typesafe'') hơn C++.
* Cú pháp khai báo mảng khác nhau("<code>int[] a = new int[5]</code>" thay vì "<code>int a[5]</code>").
* Kiểu thứ tự được thay thế bằng tên miền không gian (''namespace'').
*''' C#''' không có tiêu bản.
* Có thêm Properties, các phương pháp có thể gọi các Properties để truy cập dữ liệu.
* Có reflection.
|[[Microsoft Visual Studio#2003|Visual Studio.NET 2003]]
|-
| C# [[C Sharp 2.0|C# 2.0]]
| [http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-334.pdf Tháng 6 năm 2006]
| [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c042926_ISO_IEC_23270_2006(E).zip Tháng 9 năm 2006]
|[[Microsoft Visual Studio#2005|Visual Studio 2005]]
|-
| C# [[C Sharp 3.0|C# 3.0]]
| colspan="2" rowspan="2" {{no|Không}}<ref group="note">Không có thông số kỹ thuật ECMA hoặc ISO / IEC cho C # 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 hoặc 7.0.</ref>
| [http://download.microsoft.com/download/3/8/8/388e7205-bc10-4226-b2a8-75351c669b09/CSharp%20Language%20Specification.doc Tháng 8 năm 2007]
223.257

lần sửa đổi