Khác biệt giữa các bản “Sensu”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ít được sử dụng hơn, các cụm từ thể hiện mức độ tột bực nhất '''''sensu strictissimo''''' ("theo nghĩa hẹp nhất") và '''''sensu latissimo''''' ("theo nghĩa rộng nhất") cũng có thể được sử dụng.
 
Một sử dụng phổ biến khác là chung với khái niệm trích dẫn tác giả (ví dụ "''sec.'' Smith" hay "''sensu'' Smith" = "theo nghĩa của Smith"), chỉ ra rằng ý nghĩa muốn nói tới ở đây là ý nghĩa đã được tác giả này định nghĩa. Sự trích dẫn tác giả như vậy là khác biệt với sự trích dẫn (thông thường hơn) trong [[Trích dẫn tác giả (thực vật học)|trích dẫn tác giả]] theo danh pháp, trong đó người ta chỉ nói tới kiểu tên gọi chứ không phải định nghĩa của nó (ví dụ: ''[[Rubus ursinus]]'' <small>[[Adelbert von Chamisso|Cham.]] & [[Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal|Schldl.]], 1827</small>).
 
{| class="wikitable" border="1"