Khác biệt giữa các bản “Hậu Giang”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Phát triển đô thị==
Dự kiến phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang đến năm 2030:
*Năm 2020, gồm 19 đô thị:
**2 thành phố: Vị Thanh (đô thị loại II), Ngã Bảy (đô thị loại III)
**1 thị xã là đô thị loại III: Long Mỹ
**16 thị trấn là đô thị loại V: Một Ngàn, Bảy Ngàn, Rạch Ròi, Cái Tắc, Ngã Sáu, Mái Dầm, Nàng Mau, Vĩnh Thuận Tây (Vịnh Chèo), Cây Dương, Kinh Cùng, Búng Tàu, Cái Sơn, Tân Long, Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Nghĩa.
*Năm 2025, gồm 19 đô thị:
**2 thành phố: Vị Thanh (đô thị loại II), Ngã Bảy (đô thị loại III)
**1 thị xã là đô thị loại III: Long Mỹ
**3 thị trấn là đô thị loại IV: Một Ngàn, Ngã Sáu, Nàng Mau
**13 thị trấn là đô thị loại V: Rạch Ròi, Cái Tắc, Bảy Ngàn, Mái Dầm, Vĩnh Thuận Tây (Vịnh Chèo), Cây Dương, Kinh Cùng, Búng Tàu, Cái Sơn, Tân Long, Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Nghĩa.
*Năm 2030, gồm 19 đô thị:
**2 thành phố: Vị Thanh (đô thị loại II), Ngã Bảy (đô thị loại III)
**1 thị xã đô thị loại III: Long Mỹ
**7 thị trấn là đô thị loại IV: Một Ngàn, Ngã Sáu, Nàng Mau, Cái Tắc, Mái Dầm, Cây Dương, Vĩnh Viễn
**9 thị trấn là đô thị loại V: Rạch Ròi, Bảy Ngàn, Vĩnh Thuận Tây (Vịnh Chèo), Kinh Cùng, Búng Tàu, Cái Sơn, Tân Long, Xà Phiên, Lương Nghĩa.
 
== Giao thông ==