Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

không có tóm lược sửa đổi
(lỗi chính tả nhỏ)
*Green, J.: ''The Recorded Sayings of Zen Master Joshu''. Boston 1998. (''Triệu Châu Chân Tế Thiền sư ngữ lục'' 趙州真際禪師語, trong ''Cổ Tôn túc ngữ lục quyển đệ thập tam'' 古尊宿語錄卷第十三)
*Linji Yixuan: ''Das Denken ist ein wilder Affe''. Aufzeichnung der Lehren des großen Zen-Meisters. Übers. von Jarand, U. Bern, München, Wien, 1996. (''Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền sư ngữ lục'' 鎮州臨濟慧照禪師語錄, Taishō Vol. 47, No. 1985).
*Dumoulin, Heinrich:
:''Geschichte des Zen-Buddhismus I''. Indien und China, Bern & München 1985.
:''Geschichte des Zen-Buddhismus II''. Japan, Bern & München 1986.
 
{| style="margin: 0 auto" align="center" width="80%" class="toccolours"
4.718

lần sửa đổi