Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

→‎Nội dung: Sửa “đã” thành “phải “ vì trong bản mẫu Bắc viết “fải” nghĩa là “phải” chứ không phải là “ đã”
(→‎Nội dung: Sửa “đã” thành “phải “ vì trong bản mẫu Bắc viết “fải” nghĩa là “phải” chứ không phải là “ đã”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{quotation|
Hỡi đồng bào toàn quốc!<br />
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đãphải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!<br />
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.<br />
Hỡi đồng bào!<br />