Khác biệt giữa các bản “Phương sai”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
Đổi lại công thức phương sai mẫu và phương sai quần thể
(Đổi lại công thức phương sai mẫu và phương sai quần thể)
 
Phương sai của mẫu (gọi tắt là phương sai mẫu) <math>(x_1,\dots,x_N)</math>, được tính bởi:
:<math>\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N
\left(x_i - \overline{x} \right)^ 2,</math>
 
Tuy nhiên, <math>\hat{\sigma^2}</math> là một [[ước lượng chệch]] (''biased'') của phương sai quần thể. Ước lượng sau là một ước lượng không chệch (''unbiased'') của phương sai quần thể:
 
:<math>s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N
\left(x_i - \overline{x} \right)^ 2,</math>
 
Người dùng vô danh