Khác biệt giữa các bản “Điện li”

 
== Độ điện li ==
Độ điện ly α (alpha) là tỉ số giữa số [[phân tử]] phân li thành ion (n) và tổng số phân tử đã hòa tan vào [[dung dịch]] (n<sub>0</sub>) tính theo công thức <math>\alpha =
\frac{n}{n_0}</math>=C/Co với C là nồng độ chất tan sau và Co là nồng độ ban đầu
 
Độ điện li của các [[chất điện li]] khác nhau nằm trong khoảng 0 < α ≤ 1. Khi một chất có α = 0, [[quá trình điện li]] không xảy ra, đó là chất không điện li. Độ điện li thường được biểu diễn dưới dạng [[phần trăm]] <ref>Sách hóa học nâng cao lớp 11, trang 8</ref>.
Người dùng vô danh