Khác biệt giữa các bản “Thẩm Dương”

 
** Tân Dân (新民 Xīnmín)
* Huyện:
** Pháp Khố (法, 法库 Fǎkù)
** Huyện Khang Bình (康平, 康平 Kāngpíng)
** Huyện Liêu Trung (遼中, 辽中 Liáozhōng)
{{Thành thị đặc biệt lớn của CHNDTH}}
{{Liêu Ninh}}
 
== Xem thêm ==