Khác biệt giữa các bản “Giây”

{{wiktionarypar|giây|s}}
{{Chủ đề|Vật lý|Lịch sử}}
* {{Britannica|531340|Second (unit of time)}}
* {{TĐBKVN|17191}}
* Bureau International des Poids et Mesures. ''The International System of Units (SI), 7th ed.'' 1998. http://www1.bipm.org/en/si/si_brochure/. ([[tiếng Anh]])