Khác biệt giữa các bản “Quảng Ngãi”

Không cần đánh STT với bảng này
(Không cần đánh STT với bảng này)
Thẻ: Lùi sửa
! align="left" style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" |Dân số (người)<small><sup>2019</sup></small>!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Hành chính
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''Thành phố (1)'''
|-bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |1. [[Quảng Ngãi (thành phố)|Thành phố Quảng Ngãi]] ||302.450 ||'' 9 phường, 14 xã ''
|-
| align="left" colspan="3" style="background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" | '''Huyện (13)'''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |2. [[Ba Tơ]] || 60.280 || ''1 thị trấn, 19 xã''
|-bgcolor="#f5f5f5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |3. [[Bình Sơn]]||182.150 || ''1 thị trấn, 24 xã''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |4. [[Đức Phổ]]||154.320 || ''1 thị trấn, 14 xã''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |5. [[Lý Sơn]] ||21.600|| ''3 xã ''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |6. [[Minh Long]]||20.580|| ''5 xã''
|}
| width="50%" valign="top" style="background: #f9f9f9;" |
! align="left" style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" | Tên!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Dân số (người)<small><sup>2019</sup></small>!! style="border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" | Hành chính
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |7. [[Mộ Đức]]||144.230||''1 thị trấn, 12 xã''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |8. [[Nghĩa Hành]] ||101.470 || ''1 thị trấn, 11 xã ''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |9. [[Sơn Hà]] ||75.000||''1 thị trấn, 13 xã''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |10. [[Sơn Tây, Quảng Ngãi|Sơn Tây]] ||23.190|| ''9 xã ''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |11. [[Sơn Tịnh]] ||103.000||''11 xã''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |12. [[Tây Trà]]||24.640|| ''9 xã''
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |13. [[Trà Bồng]] ||37.790 ||''1 thị trấn, 9 xã''
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" |14. [[Tư Nghĩa]] ||137.000 ||''2 thị trấn, 13 xã''
|}
| valign="top" style="background: #f9f9f9; font-size: 90%" |