Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| ghi chú bản đồ = Quảng Ngãi trên bản đồ Việt Nam
| quốc gia = {{Việt Nam}}
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam]]
| dân tộc = [[Người Việt|Việt]], [[Người Hrê|Hrê]], [[Người Co|Co]], [[Người Xơ Đăng|Xơ-đăng]]
| tỉnh lỵ = Thành phố [[Quảng Ngãi (thành phố)|Quảng Ngãi]]