Khác biệt giữa các bản “Lê Ý”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1528, Lê Ý dấy binh ở Da Châu ([[Quan Hóa]]-Thanh Hóa) xưng hiệu là Quang Thiệu (khẳng định ông là người tiếp nối vinh quang của [[nhà Lê]]), chưa đầy một tháng nhân mã các châu huyện cùng tụ về được vài vạn người.
 
Lê Ý bèn cùng các bộ tướng của mình như: [[Lê Như Bích]], [[Lê Bá Tạo]], [[Hà Công Liêu]], [[Lê Tông Xá]], [[Nguyễn Cảo]]... bày doanh trại, chia quân thành cơ, thành đội, thành ngũ... rồi đặt súng lệnh, giương cờ hiệu, kéo ra đóng bên bờ sông Mã. Hào kiệt các nơi nghe thấy đều cho rằng khí vận nhà Lê lại thịnh, khắp nơi hướng về.
 
=== Chống Mạc Thái Tổ ===