Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Túc”

==== Con trai ====
# Chu Hữu Đôn (朱有炖; 6 tháng 2, 1379 - 1439), ''Chu Hiến vương'' (周憲王), mẹ là Phùng thị. Ông là một thi sĩ, nhà soạn nhạc, viết kịch nổi tiếng dưới triều Minh, để lại rất nhiều tác phẩm trong nhân gian. Vương không có con nối dõi, vợ là ''Trinh Liệt Vương phi'' Củng thị (貞烈王妃鞏氏) và 6 người thiếp khác đều mang thuỵ là ''Trinh Thuận phu nhân'' (貞順夫人) bị tuẫn táng
# Chu Hữu Tấn?Huân (朱有爋; 11 tháng 3, 1380 - ?), mẹ là Phùng thị, ban đầu phong Nhữ Nam vương (汝南王), sau phản nghịch mà bị phế làm thứ dân, có hai con trai, về sau được phục vị làm ''Trấn quốc tướng quân'' (鎮國將軍)
# Chu Hữu Huyên (朱有烜; ? - 1415), ''Thuận Dương Hoài Trang vương'' (順陽懷莊王), vô thừa tự
# Chu Hữu Tước (朱有爝; 1392 - 1452), nguyên phong ''Tường Phù vương'' (祥符王), sau cải thành ''Chu Giản vương'' (周簡王). Thế tập thay anh là Chu Hữu Đôn, vợ là Từ thị (徐氏), con của Lai Châu vệ chỉ huy Từ Giám (徐鉴), có 12 con trai