Khác biệt giữa các bản “Bách gia tính”

! 丁 ([[Đinh (họ)|Đinh]]) 宣 ([[Tuyên (họ)|Tuyên]]) 賁 ([[Bôn (họ)|Bôn]]) 鄧 ([[Đặng (họ)|Đặng]])
|
! 郁 ([[Úc (họ)|Úc]]) 單 ([[Đan (họ)|Đan - Thiện]]) 杭 ([[Hàng (họ)|Hàng]]) 洪 ([[Hồng (họ)|Hồng]]) !! !! 包 ([[Bao (họ)|Bao]]) 諸 ([[Chư (họ)|Chư]]) 左 ([[Tả (họ)|Tả]]) 石 ([[Thạch (họ)|Thạch]]) !! !! 崔 ([[Thôi]]) 吉 ([[Cát (họ)|Cát]]) 鈕 ([[Nữu (họ)|Nữu]]) 龔 ([[Cung (họ)|Cung]])
|-
! 程 ([[Trình (họ)|Trình]]) 嵇 ([[Kê (họ)|Kê]]) 邢 ([[Hình (họ)|Hình]]) 滑 ([[Hoạt (họ)|Hoạt]])
351

lần sửa đổi