Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019 (Bảng C)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|style="border-left:3px solid gray"| 2 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| 2 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| 1 || || ||
!style="border-left:3px solid gray"| −4−5
|-
|align=left|{{fb|URU}}
|style="border-left:3px solid gray"| 2 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| 1 || || ||
!style="border-left:3px solid gray"| −2−3
|-
|align=left|{{fb|ECU}}
|style="border-left:3px solid gray"| 4 || || 1 ||
|style="border-left:3px solid gray"| 5 || || 1 ||
|style="border-left:3px solid gray"| 3 || || ||
!style="border-left:3px solid gray"| −13−16
|}