Khác biệt giữa các bản “Giải quần vợt Wimbledon 2019 - Đơn nam trẻ”

 
| RD1-seed01=1
| RD1-team01='''{{flagicon|DEN}} [[Holger Vitus Nødskov Rune]]'''
| RD1-score01-1='''6'''
| RD1-score01-2='''6'''
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02={{flagicon|SWE}} Kevin Chahoud
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=
 
 
| RD1-seed07=
| RD1-team07={{flagicon|GBR}} '''[[Anton Matusevich]]'''
| RD1-score07-1='''6'''
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3='''6'''
| RD1-seed08=15
| RD1-team08={{flagicon|BEL}} Gauthier Onclin
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2='''6'''
| RD1-score08-3=4
 
| RD1-seed09=11
| RD1-team09={{flagicon|FIN}} [[Otto Virtanen]]
| RD1-score09-1='''6'''
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=5
| RD1-seed10=
| RD1-team10={{flagicon|USA}} '''Cannon Kingsley'''
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2='''6'''
| RD1-score10-3='''7'''
 
| RD1-seed11=
| RD1-seed13=
| RD1-team13={{flagicon|ESP}} Pablo Llamas Ruiz
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2='''6'''
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14={{flagicon|ARG}} '''Román Andrés Burruchaga'''
| RD1-score14-1='''6'''
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3='''6'''
 
| RD1-seed15=
| RD1-score16-3='''8'''
 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{flagicon|DEN}} '''[[Holger Vitus Nødskov Rune|HVN Rune]]'''
| RD2-team01=
| RD2-score01-1='''6'''
| RD2-score01-2='''6'''
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02={{flagicon|UKR}} E Vanshelboim
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=
 
| RD2-seed03=
| RD2-team03={{flagicon|USA}} G Nanda
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04={{flagicon|GBR}} '''[[Anton Matusevich|A Matusevich]]'''
| RD2-team04=
| RD2-score04-1='''6'''
| RD2-score04-2='''6'''
| RD2-score04-3=
 
| RD2-seed05=
| RD2-team05={{flagicon|USA}} C Kingsley
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06={{flagicon|GBR}} '''A Fery'''
| RD2-score06-1='''6'''
| RD2-score06-2='''6'''
| RD2-score06-3=
 
| RD2-seed07=
| RD2-team07={{flagicon|ARG}} RA Burruchaga
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=6<sup>3</sup>
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08={{flagicon|JPN}} '''S Mochizuki'''
| RD2-score08-1='''7'''
| RD2-score08-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD2-score08-3=
 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{flagicon|DEN}} [[Holger Vitus Nødskov Rune|HVN Rune]]
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02={{flagicon|GBR}} '''[[Anton Matusevich|A Matusevich]]'''
| RD3-team02=
| RD3-score02-1='''6'''
| RD3-score02-2='''7'''
| RD3-score02-3=
 
| RD3-seed03=WC
| RD3-team03={{flagicon|GBR}} A Fery
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04='''{{flagicon|JPN}} S Mochizuki'''
| RD3-score04-1='''6'''
| RD3-score04-2='''6'''
| RD3-score04-3=
 
| RD4-seed01=
| RD4-team01={{flagicon|GBR}} [[Anton Matusevich|A Matusevich]]
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02='''{{flagicon|JPN}} S Mochizuki'''
| RD4-score02-1='''6'''
| RD4-score02-2='''6'''
| RD4-score02-3=
}}