Khác biệt giữa các bản “Giải quần vợt Wimbledon 2019 - Đơn nam trẻ”

 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03='''{{flagicon|JPN}} Ryoma Matsushita'''
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2='''6'''
| RD1-score03-3='''6'''
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04={{flagicon|GBR}} Blu Baker
| RD1-score04-1='''6'''
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=4
 
| RD1-seed05=
 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07={{flagicon|FRA}} '''Baptiste Anselmo'''
| RD1-score07-1='''6'''
| RD1-score07-2=6<sup>2</sup>
| RD1-score07-3='''8'''
| RD1-seed08=16
| RD1-team08={{flagicon|JPN}} Keisuke Saitoh
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD1-score08-3=6
 
| RD1-seed09=10
| RD1-team09='''{{flagicon|ESP}} Carlos Alcaraz Garfia'''
| RD1-score09-1='''6'''
| RD1-score09-2='''6'''
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10={{flagicon|USA}} Tyler Zink
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=
 
 
| RD1-seed13=LL
| RD1-team13={{flagicon|USA}} '''William Grant'''
| RD1-score13-1='''6'''
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3='''7'''
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{flagicon|ROU}} Nini Gabriel Dica
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2='''6'''
| RD1-score14-3=5
 
| RD1-seed15=WC
 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01={{flagicon|USA}} '''M Damm'''
| RD2-score01-1='''6'''
| RD2-score01-2='''6'''
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02={{flagicon|JPN}} R Matsushita
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=
 
| RD2-seed03=
| RD2-team03={{flagicon|CAN}} '''T Baadi'''
| RD2-score03-1='''6'''
| RD2-score03-2='''7<sup>7</sup>'''
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04={{flagicon|FRA}} B Anselmo
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6<sup>3</sup>
| RD2-score04-3=
 
| RD2-seed05=10
| RD2-team05={{flagicon|ESP}} '''C Alcaraz Garfia'''
| RD2-score05-1='''6'''
| RD2-score05-2='''6'''
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{flagicon|BRA}} [[Matheus Pucinelli de Almeida|M Pucinelli de Almeida]]
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=
 
| RD2-seed07=LL
| RD2-team07={{flagicon|USA}} '''W Grant'''
| RD2-score07-1='''6'''
| RD2-score07-2='''7<sup>8</sup>'''
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08={{flagicon|CZE}} [[Jiří Lehečka|J Lehečka]]
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6<sup>6</sup>
| RD2-score08-3=
 
| RD3-seed01=4
| RD3-team01={{flagicon|USA}} '''M Damm'''
| RD3-score01-1='''6'''
| RD3-score01-2='''6'''
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02={{flagicon|CAN}} T Baadi
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=
 
| RD3-seed03=10
| RD3-team03='''{{flagicon|ESP}} C Alcaraz Garfia'''
| RD3-score03-1='''6'''
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3='''8'''
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04={{flagicon|USA}} W Grant
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2='''7'''
| RD3-score04-3=6
 
| RD4-seed01=4
| RD4-team01='''{{flagicon|USA}} M Damm'''
| RD4-score01-1='''6'''
| RD4-score01-2='''6'''
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=10
| RD4-team02={{flagicon|ESP}} C Alcaraz Garfia
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}