Khác biệt giữa các bản “Giải quần vợt Wimbledon 2019 - Đơn nam trẻ”

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03={{flagicon|USA}} Andres Martin
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04='''{{flagicon|SUI}} Dominic Stephan Stricker'''
| RD1-score04-1='''7'''
| RD1-score04-2='''6'''
| RD1-score04-3=
 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07={{flagicon|GBR}} Jack Pinnington Jones
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08='''{{flagicon|CAN}} Liam Draxl'''
| RD1-score08-1='''6'''
| RD1-score08-2='''6'''
| RD1-score08-3=
 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13={{flagicon|GBR}} Derrick Chen
| RD1-score13-1=6<sup>7</sup>
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14='''{{flagicon|USA}} Andrew Dale'''
| RD1-score14-1='''7<sup>9</sup>'''
| RD1-score14-2='''6'''
| RD1-score14-3=
 
 
| RD2-seed01=
| RD2-team01={{flagicon|AUS}} '''T Schoolkate'''
| RD2-score01-1='''6'''
| RD2-score01-2='''6'''
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02={{flagicon|SUI}} DS Stricker
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=
 
| RD2-seed03=
| RD2-team03='''{{flagicon|CZE}} [[Dalibor Svrčina|D Svrčina]]'''
| RD2-score03-1='''7<sup>7</sup>'''
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3='''6'''
| RD2-seed04=12
| RD2-team04={{flagicon|CAN}} L Draxl
| RD2-score04-1=6<sup>3</sup>
| RD2-score04-2='''6'''
| RD2-score04-3=3
 
| RD2-seed05=13
| RD2-team05={{flagicon|ROU}} '''[[Filip Cristian Jianu|FC Jianu]]'''
| RD2-score05-1='''7<sup>9</sup>'''
| RD2-score05-2='''6'''
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{flagicon|ITA}} F Cobolli
| RD2-score06-1=6<sup>7</sup>
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=
 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07={{flagicon|USA}} A Dale
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08={{flagicon|ESP}} '''C Gimeno Valero'''
| RD2-score08-1='''6'''
| RD2-score08-2='''6'''
| RD2-score08-3=
 
| RD3-seed01=
| RD3-team01={{flagicon|AUS}} T Schoolkate
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02={{flagicon|CZE}} '''[[Dalibor Svrčina|D Svrčina]]'''
| RD3-team02=
| RD3-score02-1='''6'''
| RD3-score02-2='''6'''
| RD3-score02-3=
 
| RD3-seed03=13
| RD3-team03={{flagicon|ROU}} [[Filip Cristian Jianu|FC Jianu]]
| RD3-score03-1='''7<sup>7</sup>'''
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=
| RD3-team04='''{{flagicon|ESP}} C Gimeno Valero'''
| RD3-score04-1=6<sup>2</sup>
| RD3-score04-2='''6'''
| RD3-score04-3='''6'''
 
| RD4-seed01=
| RD4-team01={{flagicon|CZE}} [[Dalibor Svrčina|D Svrčina]]
| RD4-score01-1='''6'''
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=
| RD4-team02='''{{flagicon|ESP}} C Gimeno Valero'''
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2='''6'''
| RD4-score02-3='''7'''
}}