Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

{{chart| | | | | | | Mo | | | | | | |Mo=□}}
{{chart| |,|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.|}}
{{chart| Mo | | Bi | | Mo | | Mo |Mo=□|Bi=Thái Tổ [[Địch Bân]]<br>?-'''330-384'''}}
{{chart| |!| | | | | | | |!| | | |!|}}
{{chart| Zh | | | | | | Ch | | Li |Zh=[[Địch Chân]]<br>?-'''384-385'''|Ch=[[Địch Thành]]<br>?-'''385'''|Li='''Ngụy Thiên Vương'''<br />[[Địch Liêu]]<br>?-'''385-388'''<br>'''388-391'''}}