Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

{{chart| Mo | | Bi | | Mo | | Mo |Mo=□|Bi=Thái Tổ [[Địch Bân]]<br>?-'''330-384'''}}
{{chart| |!| | | | | | | |!| | | |!|}}
{{chart| Zh | | | | | | Ch | | Li |Zh=Thế Tổ [[Địch Chân]]<br>?-'''384-385'''|Ch=Minh Đế [[Địch Thành]]<br>?-'''385'''|Li='''Ngụy Uy Tông'''<br />[[Địch Liêu]]<br>?-'''385-388'''<br>'''388-391'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | |}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | Zh |Zh='''Ngụy Thiên Vương'''<br />[[Địch Chiêu]]<br>?-'''391-392'''-393}}