Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|-
|-----
| [[Nguyên Ích Tông|Ích Tông]]<br>[[Hậu Chủ]]
|Uskhal Khan (Ô Tát Cáp Nhĩ Hãn)<ref name="北元皇室稱號來源"/><ref name="蒙古世系譜"/>
|