Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc”