Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

 
* [[Minh Thần Tông]] Chu Dực Quân:
# [[Vương Cung phi (Minh Thần Tông)|Ôn Túc Hoàng quý phi]] Vương thị (温肃皇贵妃王氏) - mẹ sinh [[Minh Quang Tông]] Thái Xương Đế.
# [[Trịnh Quý phi (Minh Thần Tông)|Cung Khác Hoàng quý phi]] Trịnh thị (恭恪皇贵妃郑氏) - tổ mẫu của [[Hoằng Quang Đế]] [[nhà Nam Minh]].
# [[Hiếu Kính Thái hoàng thái hậu|Cung Thuận Hoàng quý phi]] Lý thị (恭順皇貴妃李氏)
 
 
* [[Minh Tư Tông]] Chu Do Kiểm:
# [[Điền Tú Anh|Cung Thục Hoàng quý phi]] Điền thị (恭淑皇貴妃田氏) - Hoàng quý phi cuối cùng của nhà Minh.
 
=== Nhà Thanh ===
 
* [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi Đế:
#[[Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu|Hoàng quý phi Đông Giai thị]] (皇貴妃佟氏)
 
* [[Thanh Thế Tông]] Ung Chính Đế: