Khác biệt giữa các bản “Bút thuận”

 
Tuy nhiên, cũng sẽ có các trường hợp bất quy tắc.
== Bút thuận thông thường ==
 
像下列這些字,不管哪裏的人,一般都會這樣寫。可視爲通行的筆順。
 
<gallery widths="100px" perrow=8>
 
Image:三-order.gif|從上到下
 
Image:川-order.gif|從左到右
 
Image:行-order.gif|從上到下,從左到右
 
Image:十-order.gif|先橫後豎
 
Image:士-order.gif|底橫後寫
 
Image:丰-order.gif|穿底中豎最後寫
 
Image:扌-order.gif|挑筆後寫
 
Image:邦-iorder.gif|中豎變撇後,比挑筆更後寫
 
Image:父-order.gif|先撇後捺
 
Image:木-order.gif|先橫後豎,先撇後捺
 
Image:同-order.gif|由外至內
 
Image:口-order.gif|最後封口
 
Image:固-order.gif|先外後內再封口
 
Image:水-order.gif|先中間後兩邊
 
Image:道-order.gif|辶、廴最後寫
 
Image:齒-order.gif|凵最後寫
 
</gallery>
 
有些漢字獨用時,跟它作偏旁時,筆畫稍有不同。因此筆順也未必一樣。例如:
 
{| class="wikitable" width="588px" valign="top"
 
|-
 
| style="width:412px" | 獨用時,先橫後豎,穿底中豎最後寫。
 
| style="width:88px" | <center>[[File:牛-order.gif|80px]]</center>
 
| style="width:88px" | <center>[[File:车-order.gif|80px]]</center>
 
|-
 
| style="width:412px" | 作偏旁時,挑筆最後寫。
 
| style="width:88px" | <center>[[File:牜-order.gif|80px]]</center>
 
| style="width:88px" | <center>[[File:车-aorder.gif|80px]]</center>
 
|}