Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lãnh đạo hiện nay==
*'''1. Bộ trưởng: [[Nguyễn Văn Thể]] - Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng'''
 
* Thứ trưởng: [[Nguyễn Ngọc Đông]] - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng
a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ theo quy định của pháp luật và được Chính phủ cụ thể hóa tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
* Thứ trưởng: [[Nguyễn Văn Công]] - Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải
 
* Thứ trưởng: [[Lê Đình Thọ]] - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam
b) Trực tiếp chỉ đạo:
* Thứ trưởng: [[Nguyễn Nhật]] - Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam
 
*Thứ trưởng: [[Lê Anh Tuấn]] - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế đột phá, kế hoạch phát triển chung của ngành GTVT;
 
- Công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch - đầu tư, hợp tác quốc tế, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 
- Chỉ đạo chung Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
 
c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Thanh tra Bộ.
 
'''2. Thứ trưởng: [[Nguyễn Ngọc Đông]] - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng'''
 
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
 
- Quản lý nhà nước về GTVT đường sắt;
 
- Hoạt động của cơ quan Bộ;
 
- Truyền thông, thông tin báo chí.
 
b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:
 
- Xây dựng cơ bản;
 
- Cải cách hành chính;
 
- Công nghệ thông tin;
 
- Công tác khoa học - công nghệ;
 
- Công tác thông tin, báo chí và xuất bản;
 
- Là đầu mối trong quan hệ với JICA, ADB;
 
- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và thành phố Hà Nội.
 
c) Giúp Bộ trưởng các công tác:
 
- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển;
 
- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT hàng năm và dài hạn;
 
- Công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở;
 
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 
- Phòng, chống tham nhũng;
 
- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
 
- Theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
 
d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Khoa học - Công nghệ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Tạp chí GTVT, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đường sắt, Nhà xuất bản GTVT.
 
đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hội Khoa học và Kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hội Kỹ thuật và Vận tải đường sắt Việt Nam, Hội Trượt đất GTVT Việt Nam.
 
'''3. Thứ trưởng: [[Nguyễn Văn Công]] - Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải'''
 
a) Trực tiếp chỉ đạo công tác:
 
- Quản lý nhà nước về GTVT hàng hải.
 
b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:
 
- Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần;
 
- Phát triển dịch vụ logistics trong ngành GTVT;
 
- Là đầu mối trong quan hệ với EDCF;
 
- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc [1].
 
c) Giúp Bộ trưởng các công tác:
 
- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm;
 
- Công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức;
 
- Quan hệ và phối hợp công tác với Công đoàn GTVT; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động;
 
- Chính sách xã hội; chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chính sách, chế độ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thanh niên xung phong.
 
d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự án Hàng hải, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.
 
đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Hội Người đi biển Việt Nam, Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.
 
'''4. Thứ trưởng: [[Lê Đình Thọ]] - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam'''
 
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
 
- Quản lý nhà nước về GTVT đường bộ.
 
b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:
 
- Thể chế, chính sách chung về vận tải; kết nối các phương thức vận tải;
 
- Kinh tế tập thể và hợp tác xã ngành GTVT; hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh;
 
- Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
 
- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn;
 
- Giao thông tiếp cận;
 
- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện, thiết bị GTVT;
 
- Công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị GTVT; công tác xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị GTVT;
 
- Theo dõi, tổng hợp và đánh giá chung về dự án đường Hồ Chí Minh;
 
- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung [1].
 
c) Giúp Bộ trưởng các công tác:
 
- An toàn giao thông và xử lý ùn tắc giao thông toàn ngành.
 
d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng Ủy bản An toàn giao thông Quốc gia, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 6.
 
đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hội Cơ khí GTVT Việt Nam, Hội An toàn giao thông.
 
'''5. Thứ trưởng: [[Nguyễn Nhật]] - Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam'''
 
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
 
- Quản lý nhà nước về GTVT đường thủy nội địa.
 
b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:
 
- Tài chính - kế toán; dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;
 
- Cơ chế, chính sách chung về các dự án PPP;
 
- Theo dõi và chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện quy hoạch đường ven biển;
 
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 
- Là đầu mối trong quan hệ với WB;
 
- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long [1].
 
c) Giúp Bộ trưởng các công tác:
 
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án; phổ biến, giáo dục pháp luật; giám định tư pháp;
 
- Công tác giải quyết chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri;
 
- Chỉ đạo xây dựng cơ chế đột phá huy động nguồn vốn và triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông;
 
- Quản lý nhà nước về đấu thầu; giám sát, đánh giá đầu tư chung toàn ngành;
 
- Theo dõi và chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
 
d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị: Vụ Tài chính, Vụ Đối tác công - tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Ban Quản lý dự án 7, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.
 
đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hội Vận tải thủy nội địa, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.
 
'''6. Thứ trưởng: [[Lê Anh Tuấn]] - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa'''
 
Phụ trách một số lĩnh vực bao gồm cả công tác quản lý nhà nước về GTVT hàng không.
 
Theo dõi và chỉ đạo 2 dự án lớn nhất của ngành Hàng không vào thời điểm này, đó là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, với số vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD.
 
Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực vận tải hàng không trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh, tăng trưởng luôn ở mức cao hai con số, với nhiều hãng hàng không mới ra đời và tiếp tục làm thủ tục cấp phép bay như Bamboo Airways, Vietstar Airlines, Vinpearl Air.
 
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban quản lý dự án 85 - đơn vị từng làm đại diện chủ đầu tư nhiều dự án lớn như cầu Nhật Tân (Hà Nội) sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản và đang là đồng đại diện chủ đầu tư của gói 7.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam
 
== Tổ chức Đảng ==