Khác biệt giữa các bản “Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)”

Đã lùi lại sửa đổi 54664871 của 2001:EE0:4512:1B0:1D7F:8027:3A5E:8D3B (thảo luận) không sao chép lớn nội dung
(Đã lùi lại sửa đổi 54664871 của 2001:EE0:4512:1B0:1D7F:8027:3A5E:8D3B (thảo luận) không sao chép lớn nội dung)
Thẻ: Lùi sửa
 
===Lãnh đạo Bộ===
'''Bộ trưởng: [[Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng)|Nguyễn Mạnh Hùng]], Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]], Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông'''
 
'''* Bộ trưởng: [[Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng)|Nguyễn Mạnh Hùng]], Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]], Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông'''
- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; Chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và  Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.
'''* Thứ trưởng Phan Tâm''':
 
'''Thứ trưởng# Nguyễn Thành Hưng'''
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án, Dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua – Khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống  tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm và công tác khác do Chính phủ giao.
'''Thứ trưởng# Phạm Hồng Hải'''
 
# Phan Tâm
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược Thông tin và  Truyền thông.
'''Thứ trưởng# Hoàng Vĩnh Bảo'''
 
'''Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng'''
 
- Phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử; thuê, mua sắm đối với dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển phần mềm ứng dụng, chuyển đổi số; an toàn thông tin.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Thông tin;  Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Ban Quản lý Dự án “Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.
 
'''Thứ trưởng Phạm Hồng Hải'''
 
- Phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng,  tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ  cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư, tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Trung tâm Internet Việt Nam; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.
 
'''Thứ trưởng Phan Tâm'''
 
- Giúp Bộ trưởng về lĩnh vực Hợp tác quốc tế.
 
- Phụ trách các lĩnh vực: Khoa họa và Công nghệ; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; Tiêu chuẩn chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Hội nhập kinh tế quốc tế.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Trường Cao đẳng công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và  Truyền thông; Công tác Đảng, Đoàn thể.
 
'''Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo'''
 
-    Phụ trách các lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở.
 
-    Quản lý hoạt động thông tin báo chí, xuất bản của Bộ.
 
-    Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Báo VietNamNet; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.
 
===Khối các đơn vị tham mưu===
Người dùng vô danh