Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Lãnh đạo hiện nay==
* '''Bộ trưởngː [[Chu Ngọc Anh (chính khách)|Chu Ngọc Anh]]'''
 
*Thứ trưởngː [[Trần Văn Tùng]]
Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành khoa học và công nghệ, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
* Thứ trưởngː [[Phạm Công Tạc]]
 
*Thứ trưởngː PGS.TS Bùi Thế Duy (1978)
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ;
 
- Chỉ đạo hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
 
- Công tác tổ chức cán bộ;
 
- Công tác kế hoạch và tài chính;
 
- Công tác pháp chế, cải cách hành chính;
 
- Công tác thi đua, khen thưởng và truyền thông;
 
- Công tác thanh tra;
 
- Công tác truyền thông khoa học và công nghệ;
 
- Công tác xây dựng Đảng, quan hệ phối hợp với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự đảng các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội.
 
*'''Thứ trưởngː [[Trần Văn Tùng]]'''
 
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ;
 
- Công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;
 
- Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
 
- Công tác ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đánh giá khoa học và định giá công nghệ;
 
- Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ và kế hoạch đầu tư phát triển của ngành;
 
- Công tác tổ chức cán bộ ''(giúp Bộ trưởng);''
 
- Công tác thanh tra ''(giúp Bộ trưởng);''
 
- Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh,…).
 
* '''Thứ trưởngː [[Phạm Công Tạc]]'''
 
- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý khoa học và công nghệ của các địa phương; các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia;
 
- Hoạt động khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn;
 
- Công tác sở hữu trí tuệ;
 
- Công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân;
 
- Công tác kế hoạch và tài chính ''(giúp Bộ trưởng)''.
 
*'''Thứ trưởngː PGS.TS Bùi Thế Duy (1978)'''
 
- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo; kiểm soát thủ tục hành chính;
 
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
 
- Tổ chức thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020;
 
- Công tác báo chí;
 
- Công tác truyền thông khoa học và công nghệ  (giúp Bộ trưởng).
 
- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực công nghệ cao;
 
- Quản lý hoạt động công nghệ cao và các khu công nghệ cao, các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung;
 
- Công tác đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, chứng nhận hoạt động công nghệ cao;
 
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.
 
== Tổ chức Đảng ==