Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

== Gia quyến ==
=== Đích Phúc tấn ===
* ÔNgô Trát Khố thị (乌札库氏), con gái Phó Đô thống ''Ngũ Thập Đồ'' (五什图)
=== Trắc Phúc tấn ===
* Chương Giai thị (章佳氏)
# Vĩnh Tân (永璸; 1735 - 1798), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong '''Nhị đẳng Phụng ân Trấn quốc Tướng quân''' ([[1754]]).
# Ngũ tử (1739) chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh HuânHoán (永瑍; 1740 - 1783), mẹ là Thôi Giai thị, được phong '''Nhị đẳng Phụng ân Trấn quốc Tướng quân''' ([[1779]]).
# Vĩnh Côn (永琨; 1743 - 1803), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong '''Phụng ân Phụ quốc công''' ([[1768]]).
# Vĩnh Tằng (永璔; 1745 - 1768), mẹ là Ô Trát Khố thị.
Người dùng vô danh