Khác biệt giữa các bản “Bút thuận”

== 差異筆順 ==
 
Tuy vậy, do những khác biệt trong tập quán địa phương hoặc trường phái thư pháp mà có một số chữ có sai khác trong bút thuận.
然而,因地區習慣不同,或因書法流派不同,有些字的筆順可能出現差異。
 
Do đó, thận trọng mà nói, không có một phương pháp bút thuận tuyệt đối, chính xác và thống nhất đối với mọi chữ Hán, ngược lại, bút thuận chỉ là tương đống chính xác theo khu vực và theo từng thời điểm.
因此,严格来讲,汉字并无绝对正确、统一的笔顺,只能是某一地区一时间内规定的“相对正确”的笔顺。
 
Dưới đây là bút thuận cho những chữ như vậy.
以下是一些例子。
 
=== Khác biệt giữa các trường phái thư pháp ===
=== 書法流派差異 ===
 
Do có những điểm khác giữa các trường phái thư pháp, những chữ dưới đây có thứ tự nét bút khác nhau:
因不同的書法流派,有些字的筆順並不一致。例如:
 
====Chữ Phương「方」====
 
{| class="wikitable" width="588px" valign="top"
|-
 
| style="width:500px" | 傳統書法筆順(重點:Thư pháp truyền thống (Quy tắc chính: 先折後撇)
 
| style="width:88px" | <center>[[File:方-order.gif|80px]]</center>
|-
 
| style="width:500px" | 現代寫法(重點:Cách viết chữ hiện đại (Quy tắc chính: 先撇後折)
 
| style="width:88px" | <center>[[File:方-aorder.gif|80px]]</center>