Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Huy hiệu Bác Hồ]]
* [[Giải thưởng Hồ Chí Minh]]
* [[Danh sách bài hát về Hồ Chí Minh|Bài hát về Hồ Chí Minh]]
* [[:en:Ho Chi Minh in Siam|Thầu Chín ở Xiêm]]