Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

 
* [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi Đế:
# [[Hiếu Ý Nhân hoàng hậu|Hoàng quý phi]] Đông Giai thị ([[Hiếu Ý Nhân hoàng hậu]]).
# [[Khác Huệ Hoàng quý phi]] Đông Giai thị.
# [[Đôn Di Hoàng quý phi]] Qua Nhĩ Giai thị.
Người dùng vô danh