Khác biệt giữa các bản “Điện li”

Muối axit hầu hết đều tan.
(Muối axit hầu hết đều tan.)
Muối của kim loại Na, K và muối axetat tan hết. Còn lại hầu hết tan.
 
'''Muối axit''' (chứa H linh động trong phân tử): hầu hết đều không tan.
 
Ta coi các chất điện ly mạnh có độ điện ly α = 1. Nghĩa là các dung dịch chứa chất điện ly mạnh điện ly hoàn toàn.