Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tần Nhị Thế”

Không có tóm lược sửa đổi
Tháng 7 năm 209 TCN, [[Trần Thắng]] và [[Ngô Quảng]] khởi nghĩa ở làng Đại Trạch chống lại nhà Tần, tuyên bố lập lại nước Sở.<ref name="SWill">Sima, Qian. Nienhauser, William H. [1994] (1994). The Grand Scribe's Records. Đại học Indiana Press. ISBN 0-253-34021-7, 9780253340214. p 158-160.</ref> Quân khởi nghĩa nhanh chóng đánh chiếm nhiều nơi, các chư hầu cũ thời [[Chiến Quốc]] nổi dậy hưởng ứng. Trần Thắng tự xưng làm Trương Sở Vương.
 
Ban đầu nghe tin có quân khởi nghĩa Sơn Đông, nhiều nơi sai quan yết giả báo về kinh khẩn cấp. Tần Nhị Thế thích an nhàn, ghét nghe việc giặc giã nên hạ lệnh giết những người về báo tin.<ref name="RGH" /> Quan Bác sĩ [[Thúc Tôn Thông]] ([[:zh:叔孫通|叔孫通]]) nói lựa theo ý Nhị Thế, tâu rằng Trần Thắng chỉ là giặc cướp nhỏ mọn. Nhị Thế rất vui lòng.<ref name="RGH" /> Thúc Tôn Thông bỏ trốn để tránh nạn.
 
Năm 208 TCN, một cánh quân Trương Sở do Chu Văn chỉ huy đánh vào ải Hàm Cốc. Tình hình nguy cấp không thể giấu được nữa. Nhị Thế nghe tin hoảng sợ, hỏi ý quần thần. Quan Thiếu Phủ là [[Chương Hàm]] tâu: