Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| Bài hát của năm
| {{nom}}
| rowspan="2"|<ref>{{cite news|last=Jang|first=Woo-young|title=[2017MMA]엑소·트와이스, 댄스부문 수상…다관왕 시동|url=http://entertain.naver.com/read?oid=112&aid=0002980968|website=Naver|publisher=Herald Pop|accessdate=December 2, 2017|language=ko}}</ref>
|-
| Vũ đạo xuất săc nhất – Nữ
| {{won}}
| <ref>{{cite news|last=Jang|first=Woo-young|title=[2017MMA]엑소·트와이스, 댄스부문 수상…다관왕 시동|url=http://entertain.naver.com/read?oid=112&aid=0002980968|website=Naver|publisher=Herald Pop|accessdate=December 2, 2017|language=ko}}</ref>
|-
| rowspan="3"|2018