Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Quảng Ngãi]]
| huyện lỵ = xã [[Tịnh Hà]]
| diện tích = 243,41km<sup>2</sup>
| thời điểm dân số = 2013