Khác biệt giữa các bản “Hewlett-Packard”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{about|công ty hoạt động từ năm 1939 đến 2015|công ty hiện tại|HP Inc.|công ty khác của HP|Hewlett Packard Enterprise}}
{{short description|American information technology company}}
 
{{tense|date=January 2019}}
{{merge from|HP Inc.|date=January 2019|discuss=Talk:Hewlett-Packard#Merge_proposa}}
{{Use American English|date=April 2015}}