Khác biệt giữa các bản “Lưu Khôi”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{về|Triệu Cung vương (趙共王) của lần sách phong Triệu vương thứ 4 nhà Tây Hán|Triệu Cung vương của lần sách phong thứ 7|Lưu Sung|Triệu Cung vương (趙恭王) nhà Minh|Chu Tái Bồi}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Triệu Cung vương/Lưu Khôi