Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa cộng sản”

n
* {{Britannica|129104|Communism}}
* {{TĐBKVN|32265}}
* [http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12550&rb=0301 Lê Hải 2008, Chủ nghĩa Mác đương đại, Talawas]{{Liên kết hỏng}}
* [http://www.tnvn.gov.vn/?page=109&nid=4191 Lý tưởng cộng sản sẽ thắp sáng thế kỷ XXI]{{Liên kết hỏng}}
* [http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/Eres1481.htm Tư liệu: Nghị quyết 1481 của Hội đồng Châu Âu (toàn văn bằng Anh ngữ)]{{Liên kết hỏng}}
{{Thanh chủ đề|Chiến tranh Việt Nam|Chiến tranh thế giới thứ hai|Châu Mỹ|Lịch sử|Quyền động vật ‎}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}