Khác biệt giữa các bản “Hầu Thiến”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Hầu Thiến''' hay '''Hầu Chấn''' ([[chữ Hán]]: 侯瑱, 510 – 561), tự là '''Bá Ngọc''', người Sung Quốc, Ba Tây <ref>Nay là [[Nam Bộ, Nam Sung|Nam Bộ]], [[Tứ Xuyên]]</ref>, là tướng [[nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]] thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
==Xuất thân==
 
==Phục vụ Vương Tăng Biện==
Năm Thừa Thánh thứ 2 đời Lương Nguyên Đế (năm 553), Bắc Tề sai Quách Nguyên Kiến từ Nhu Tu đánh ra, Vương Tăng Biện sai Hầu Thiến lĩnh 3000 giáp sĩ, đắp lũy ở Đông Quan chống giặc, đánh cho Nguyên Kiến đại bại. Ông được phong làm Sứ trì tiết, Trấn Bắc tướng quân, ban cho một bộ nhạc Cổ Xuy, tăng thực ấp lên 2000 hộ. Tây Ngụy đến cướp Kinh Châu, Tăng Biện sai Thiến làm tiền quân, đi tăng viện, chưa đến nơi thì Kinh Châu đã mất. Thiến đi qua Cửu Giang, nhân đó mà bảo vệ Tấn An Vương <ref>Tứcvương [[Tiêu Phương Trí, con trai thứ 9 của Lương Nguyên Đế, sau này là Lương Kính Đế</ref>]] trở về đô thành. TấnTiêu AnPhương Vương xin chỉ ý củaTrí vuathừa cha,chế phong Thiến làm Thị trung, Sứ trì tiết, Đô đốc việc quân 4 châu Giang, Tấn, Ngô, Tề, Giang Châu thứ sử, đổi làm Khang Lạc huyện công, thực ấp 5000 hộ, tiến hiệu Xa kị tướng quân.
 
Năm Thiệu Thái thứ 1 (năm 555), Tư đồ [[Lục Pháp Hòa]] <ref>Vốnchiếm là một cư sĩ, khởi binh hưởng ứng Lương Nguyên Đế trong loạn Hầu Cảnh, là người đã phục binh bắt được dũng tướng Nhiệm Ước trong trận Ba Lăng</ref> ởcứ Dĩnh Châu, đưađón quân Bắc Tề đếnvào cướp, triều đình bèn sai Thiến đưa quân thảo phạt, chưa đến nơi, Pháp Hòa đã đưa bộ hạ vượt sông chạy sang Bắc Tề. Tề sai [[Mộ Dung Thị Đức]] trấn thủ ở Hạ Thú, Hầu Thiến đưa quân quay lại, hai đường thủy lục đồng thời tấn công, Thị Đức hết lương, xin hòa, Thiến đưa quân về giữ Dự Chương.
 
Vương Tăng Biện phái em trai là Vương Tăng Bội (chữ Hán: 王僧倍, có sách chép là 王僧愔, Vương Tăng Âm) lĩnh binh cùng Hầu Thiến thảo phạt Tiêu Bột. Đến khi Trần Bá Tiên giết chết Vương Tăng Biện, Tăng Bội ngầm mưu hại Hầu Thiến, thôn tính bộ hạ của ông. Hầu Thiến biết được, bắt hết đồng đảng của Tăng Bội. Tăng Bội trốn sang Bắc Tề.